Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring (versie April 2019) van Badmintonvereniging Kennemerland,
gevestigd te Stelling 34, 1981 LL  Velsen-Zuid, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 40594197, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten
u heeft.  Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, dan
kunt u uw vraag mailen naar: secretariaat@badminton-kennemerland.nl. Natuurlijk kunt
u ook op de speelavond een van de bestuursleden aanspreken.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoons-
gegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Administratie

∑   Voornaam
∑   Achternaam
∑   Adres
∑   Geboortedatum
∑   Telefoonnummer
∑   E-mailadres
∑   Bondsnummer
(optioneel)

Lidmaatschap

Binnen 2 jaar na beŽindiging lidmaatschap worden de gegevens verwijderd, tenzij er eerder een verzoek voor is ontvangen.

Ledenadministratie
Penningmeester

Versturen digitale berichten, waaronder de contributienota en informatie aangaande speelavonden en overige activiteiten

∑   Voornaam
∑   Achternaam
∑   E-mailadres

Toestemming

Zolang men lid is.

Penningmeester / Secretariaat

Ter benadering na beŽindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reŁnie of bijzondere gebeurtenis

∑   Voornaam
∑   Achternaam
∑   E-mailadres

Toestemming

Wordt bewaard zolang de toestemming niet is ingetrokken.

Secretariaat

Competitiespelers

∑   Voornaam
∑   Achternaam
∑   Adres
∑   Geboortedatum
∑   E-mailadres

Inschrijving competitie

Zolang men competitie speelt

Badminton bond/ Competitieleider 

 

 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de paginaís van een website wordt
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een
website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites Ė en welke paginaís Ė door
bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover
het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de
zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de
ePrivacy Verordening. U hoeft daarom geen toestemming voor cookies aan ons te geven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De Vereniging verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw toestemming
tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan
deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan
van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij
de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen,
verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering
doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging
hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo
zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens
en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites zullen hun eigen privacy-
beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd
de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden
opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te
raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u per e-mail en via de website
informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Secretariaat

E-mail: secretariaat@badminton-kennemerland.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.